Úvod Tlačivá Profil firmy Obchodné oddelenie Referencie Kontakty
Ďaľšie produkty
Projekčná činnosť
Bezpečnostné systémy
Protipožiana ochrana
Kvalifikácia
Politika firmy EMS
Politika firmy BOZP

Politika firmy BOZP

SK – SPIN s.r.o. považuje za dôležitý strategický zámer trvale zlepšovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. K dosiahnutiu tohto zámeru uplatňuje vedenie aktívnu politiku BOZP zameranú na zamestnancov, ale tiež na dodávateľov a ďalšie strany podieľajúce sa na činnostiach organizácie.
Táto politika definuje zásady, ktorých presadzovanie a naplňovanie umožňuje vylúčiť alebo znížiť riziká možného ohrozenia života a zdravia:

 1. zamestnancov SK – SPIN s.r.o. /a ďalších osôb/ v areáli organizácie,
 2. zamestnancov SK – SPIN s.r.o. plniacich svoje pracovné povinnosti na vlastných zákazkách,
 3. zamestnancov SK – SPIN s.r.o. plniacich svoje pracovné povinnosti na stavbách realizovaných dodávateľmi a tiež pri prácach v priestoroch iných firiem a,
 4. zamestnancov tretích strán a obyvateľstva v dôsledku spoluzodpovednosti SK – SPIN s.r.o. za ohrozenie úrazom, prípadne mimoriadnou udalosťou.

Politika BOZP nadväzuje na národnú politiku BOZP a jej postupy.

K naplneniu tejto politiky sa vedenie organizácie zaväzuje uplatňovať tieto zásady:

 1. Implementovať a integrovať riadenie BOZP do celkového riadenia organizácie na systémovom prístupe podľa požiadaviek normy OHSAS 18001.
 2. Zaisťovať BOZP ako vec verejného záujmu a neoddeliteľnú súčasť sociálneho systému starostlivosti o zamestnancov. Zabezpečovať systémové prepojenie BOZP na orgány ochrany verejného zdravia, na zdravotné zariadenia poskytujúcim závodnú preventívnu starostlivosť, na miestnu samosprávu, aby bola zabezpečená konzistentnosť celého systému ochrany zdravia a vhodná komunikácia.
 3. Podporovať zapojenie zamestnancov a ich zástupcov na rozvíjaní systému BOZP.
 4. Uplatniť systémový prístup a zaistiť kontrolu, aby bola aplikovaná rovnaká úroveň bezpečnostných a zdravotných požiadaviek u dodávateľoch a ich pracovníkoch, vrátane dočasne zamestnaných pracovníkov.
 5. Plniť zákonné požiadavky v oblasti BOZP a vydávanými vnútornými normami stanoviť kompetencie, práva a povinnosti jednotlivých subjektov a ich vzájomné väzby k ich zaisteniu.
 6. Zaistiť sústavné a kvalifikované vyhľadávanie a hodnotenie rizík možného ohrozenia života a zdravia osôb a vzniku mimoriadnej udalosti, prijímať a realizovať opatrenia k ich minimalizácii a informovať o nich zamestnancov a ostatné zaujaté subjekty.
 7. Uplatňovať bezpečnostné hľadiská už pri projektovaní nových postupov, uplatňovať a sústavne rozvíjať preventívne opatrenia prevádzkových podmienkach.
 8. Zaisťovať potrebné zdroje na financovanie aktivít v oblasti BOZP a smerovať ich primerane podľa prijateľnosti - závažnosti rizika. V prípade naliehavosti zaisťovať rýchlu nápravu zistených nedostatkov.
 9. Trvale podporovať a motivovať všetkých zamestnancov k posilňovaniu zodpovednosti za vlastnú bezpečnosť, ochranu zdravia iných osôb, ochranu majetku spoločnosti a za bezpečnosť v priestoroch a lokalitách pôsobenia SK – SPIN s.r.o. .
 10. Na úrovni vedenia a za účasti zástupcov zamestnancov systematicky posudzovať plnenie zásad a celkovú efektivitu politiky BOZP a rozpracovaných cieľov BOZP v ročnom hodnotení. Stav, výsledky a účinnosť systému riadenia BOZP publikovať a oznámiť zamestnancom vhodným spôsobom.
 11. Vrcholové vedenie sa zaväzuje, na základe výsledkov hodnotenia systému BOZP, k trvalému zvyšovaniu úrovne manažmentu BOZP.

Od svojich zamestnancov vedenie SK – SPIN s.r.o. očakáva plnú podporu v týchto snahách a zaväzuje ich k plneniu zásady, že bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci patrí - ako neoddeliteľná súčasť pracovných povinností - k najdôležitejším základným úlohám každého zamestnanca spoločnosti.

Úvod | Tlačivá | Profil firmy | Obchodné oddelenie | Referencie | Kontakty