Úvod Tlačivá Profil firmy Obchodné oddelenie Referencie Kontakty
Ďaľšie produkty
Projekčná činnosť
Bezpečnostné systémy
Protipožiana ochrana
Kvalifikácia
Politika firmy EMS
Politika firmy BOZP

Kvalifikácia, odborná spôsobilosť a odborné organizácie

KVALIFIKÁCIA A ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ
Spoločnosť plní kvalifikačné predpoklady (vlastné potrebné oprávnenia, osvedčenia, povolenia k vykonávaniu uvádzaných prác), aby mohla  poskytovať vyššie uvedené služby na odpovedajúcej úrovni pre najnáročnejších klientov a to pre výnimočné sektory štátnej správy v najrôznejších typoch objektov.

Zaistenie adekvátnej kvalifikácie vo všetkých ohľadoch tejto problematiky je – tiež s ohľadom na významnú náročnosť odvetvia – jednoznačne akcentovanou časťou politiky vedenia spoločnosti. Splnenie všetkých nárokov vyžadovaných legislatívou a ďalšími predpismi je samozrejmosťou. Kvalifikačné predpoklady – oprávnenia a osvedčenia k projekcii a montáži všetkých technológií a zariadení – sú udržované v súlade s aktuálnym obchodným sortimentom firmy.
Značné úsilie a finančné prostriedky sú venované tiež získavaniu a udržovaniu riadnej kvalifikácii a odborných znalostí pracovníkov firmy - to sa prejavuje jednak v dôraze na personálnu politiku – t.j. prijímanie uchádzačov s požadovaným vzdelaním do pracovného pomeru a ďalej v zavedení firemného programu školenia a vzdelávania, ktorý pokrýva všetky profesie a odbornosti nutné k výkonu predmetu činností firmy.  Spomínané školenia sú organizované externe (štátna správa, výrobcovia, distribútori daných technológií a ďalšie subjekty) i za pomoci vlastných síl a prostriedkov. Každoročne sú vynakladané značné finančné prostriedky na zaistenie a prehlbovanie erudovanosti  a odbornej spôsobilosti zamestnancov firmy pre oblasť „elektro“ všeobecne i v prípade konkrétnych technológií, ktoré sú do obchodného sortimentu firmy zaradené.
Firma napríklad dosiahla sebestačnosť v autorizovanej inštalácii objektových zariadení pri napojovaní na pulty centralizovanej ochrany bezpečnostných i protipožiarnych systémov, či sa už jedná o pulty  prevádzkované našou spoločnosťou na mestkej polícií, Polície SR alebo SBS.

Úvod | Tlačivá | Profil firmy | Obchodné oddelenie | Referencie | Kontakty