Úvod Tlačivá Profil firmy Obchodné oddelenie Referencie Kontakty
Ďaľšie produkty
Projekčná činnosť
Bezpečnostné systémy
Protipožiana ochrana
Kvalifikácia
Politika firmy EMS
Politika firmy BOZP

Obchodné oddelenie

Pri prezentovaní spoločnosti a zaisťovaní zákaziek je jednoznačne preferovaný osobný kontakt. O súčasných i novo oslovovaných klientov sa stará niekoľkočlenný tím pracovníkov. Obchodné oddelenie zaisťuje celú škálu činností týkajúcich sa kontaktov so zákazníkmi spoločnosti, z ktorých najdôležitejšie je vypracovanie ponúk s rozpočtami.

VYPRACOVANIE PONÚK

Ponuky sú vypracovávané zásadne bezplatne, na základe zaistených podkladov (napr. bezpečnostného posúdenia objektu), požiadaviek zákazníka a ďalších informácií zahrňujúcich tiež osobnú obhliadku a posúdenie odborníkmi firmy. Súčasťou ponuky je vždy kalkulácia ceny. Pri spracovaní je uprednostňovaný osobný kontakt. Spracovaniu ponúk predchádza vlastný výskum na mieste, bezpečnostné posúdenie objektu, poprípade iné sprostredkovanie podkladov. Odborná úroveň pracovníkov obchodného oddelenia, nutná pre kvalitné a erudované prevádzanie uvedených obchodných činností, je zaisťovaná formou odborných školení, seminárov a ďalších vzdelávacích akcií, na ktorých pracovníci obchodného oddelenia získavajú potrebné informácie. Pri riešení konkrétnych obchodných prípadov spolupracujú pracovníci obchodného oddelenia úzko s kolegami z projekčného oddelenia. Snahou celého tímu je kvalitné, technicky erudované, včasné, a korektné zaisťovanie všetkých činností, ktorými je poverený a to na čo možno najvyššej spoločenskej úrovni.
U spracovaných ponúk je garantovaná ich nemeniteľnosť počas nasledujúcich 30 dní od ich vyhotovenia.

REALIZÁCIA DOHODNUTÝCH ZAKÁZIEK - DODACIE LEHOTY

Podmienky realizácie zákaziek sú zjednané vždy konkrétne v zmluvách o diele či objednávkach. Samotnej inštalácii predchádza vypracovanie technického riešenia, ktoré je podrobne popisované v projektovej dokumentácii. U každého riešenia je dôraz kladený, okrem súladu s regulami, na efektivitu vynakladaných prostriedkov.
Termíny dodávok a montáží sú prispôsobované požiadavkám zákazníkom s ohľadom na reálne možnosti firmy, rovnako ako všetky ostatné podmienky realizácie, platobné podmienky atď., ktoré sú vždy špecifikované v príslušnej zmluve o diele alebo v objednávke.

ZÁRUKY

  Všeobecne sú ponúkané nasledujúce záručné lehoty:

36 mesiacov na montážne práce,
24 mesiacov na dodávané elektronické prvky,
24 mesiacov na projektovú dokumentáciu,
24 mesiacov na koncové telekomunikačné zariadenia,
60 mesiacov na rozvody štrukturovanej kabeláže.
  Záručné lehoty sú po dohode poskytované i v špeciálnych dĺžkach.

Pre zaisťovanie kvalitných služieb je vytvorené zázemie na vysokej technickej úrovni ako po stránke personálnej tak i materiálnej.
Pôsobenie firmy vo všetkých oblastiach, či už pri vypracovávaní projektových dokumentácií, realizácii zákaziek alebo pri zaisťovaní servisných činností je vždy podriadené jedinému cieľu - a tým je čo možno najvyššia spokojnosť našich zákazníkov.

Úvod | Tlačivá | Profil firmy | Obchodné oddelenie | Referencie | Kontakty