Úvod Tlačivá Profil firmy Obchodné oddelenie Referencie Kontakty
Ďaľšie produkty
Projekčná činnosť
Bezpečnostné systémy
Protipožiana ochrana
Kvalifikácia
Politika firmy EMS
Politika firmy BOZP

Komplexné zabezpečenie objektov

Komplexné zabezpečenie objektov predstavuje efektívnu kombináciu niekoľkých spôsobov a technológií zabezpečenia zaisťujúcich technickú ochranu. Do riešenia spracovaného a viackrát aplikovaného firmou SPIN SK s.r.o. sú zahrnuté tieto technológie

 • Bezpečnostné oplotenie
 • Perimetrický systém
 • CCTV a prídavné osvetlenie
 • Identifikačný systém
 • EZS
 • Audio zariadenie
 • Riadiace – centrálne pracovisko dozoru

BEZPEČNOSTNÉ OPLOTENIE
Pre bezpečnostné účely je veľmi vhodné použiť zvarované robustné pletivo, o veľkej výške, špeciálne vyvinuté do priemyslových objektov. Hustými obdĺžnikovými okami a tŕňmi v hornom okraji pletiva sú zaručené všetky obranné a ochranné funkcie pletiva. Zdvojené horizontálne drôty, rozmiestnené v pravidelných intervaloch, zlepšujú tuhosť plochy plotu a v spojení s vystužujúcimi stĺpikmi  potom vytvárajú veľmi odolné a kvalitné oplotenie. Úroveň bezpečnosti sa zvýši montážou ochranného žiletkového drôtu, ktorým je daný predpoklad veľmi ťažkého prekonania pletiva. Zvlnením vodorovných drôtov je možné docieliť aj veľmi elegantný vzhľad.

PERIMETRICKÝ SYSTÉM
Koncepcia zabezpečovania obvodu spočíva v doporučenej inštalácii vonkajšej detekcie narušenia. Koncepcia firmy SK – SPIN s.r.o. zahrňuje dva zásadné smery riešení:

 • perimetrický zabezpečovací systém zahrňujúci mechanickú bariéru (napnuté drôty plniace funkciu oplotenia) so schopnosťou detekcie - vysoko spoľahlivý prienikový systém; v prípade tejto aplikácie nie je nutná inštalácia mechanického samostatného oplotenia – uvedené riešenie plní jeho funkciu; zariadenie je prispôsobiteľné väčšine konvenčných plotov a môže byť montované i na stenu; umožňuje operatívnosť navrhovaných aplikácií a je vhodný takmer na akýkoľvek terén
 • perimetrický zabezpečovací systém doplňujúci už existujúcu mechanickú bariéru – plot, stenu a pod. elektronickou detekciou realizovanou formou rôznych typov detekčných bariér zaisťujúcich nepriepustnosť stráženého pásu, doplnenou vonkajšími detektormi vo vybraných častiach objektu
  Všetky spomínané prvky vonkajšej ochrany sú napojené na centrálnu jednotku, ktorá svojimi parametrami musí byť schopná zabezpečiť požiadavky na presnú identifikáciu detekčných prvkov a nadväznosť na ostatné systémy ako je predovšetkým kamerový systém CCTV nutný pre verifikáciu poplachových udalostí, rozsvietenie osvetlenia alebo tiež vstupný identifikačný systém.

CCTV A PRÍDAVNÉ OSVETLENIE
Kľúčový prvok technického zabezpečenia objektov je veľmi dynamicky sa rozvíjajúci monitorovací - kamerové systémy CCTV s celou škálou komponentov, dnes už takmer vždy využívajúcich digitálnu technológiu. Veľmi vhodné je predovšetkým využitie tzv. SPEED DOME kamier schopných sledovať veľký priestor areálu vrátane obvodu a priestoru vjazdov malým počtom kamier a to tak pomocou manuálneho ovládania, ako aj predovšetkým veľkej variability prednastavených sledovacích pozícií. Vysoké úžitkové vlastnosti týchto zariadení umožňujú kvalitnú reprodukciu obrazu zo snímaných scén a sú vhodné pre digitálny záznam.

Súčasťou uvádzanej koncepcie komplexnej technickej ochrany je tiež digitalizácia obrazu a ovládanie kamier pomocou špeciálnych digitalizujúcich IP zariadení, umožňujúci vzdialené sledovanie videosignálu prenášaného po sieti LAN, WLAN, WAN či telefónnej linke. Dôležitou súčasťou riešenia je tiež prepojenie CCTV s alarmovými výstupmi poplachu z bezpečnostných systémov – predovšetkým perimetrie, ktoré umožňuje automatické riadenie ovládania DOME kamier zahrňujúceho nastavenie pozície sledovania, režimu kvality prenosu obrazu, záznamu, atď..

Pre osvetlenia strážiacich zón je doporučené rozmiestniť osobitné osvetlenie, pracujúce v súčinnosti so strážiacim elektronickým detekčným systémom (EZS). Ten vyšle impulz osvetlenia a zaistí tým osvetlenie príslušného priestoru - úsek, v ktorom došlo k poplachovej udalosti.

IDENTIFIKAČNÝ SYSTÉM
Identifikačný systém je významnou podporou komplexného systému technickej ochrany objektov. Správne rozmiestnenie čítačiek a ich prepojenie so zabezpečovacím systémom, umožňuje zaistenie kontrolovaného vstupu i v dobe neprítomnosti obsluhy, vrátane on-line informácií o identifikácií.

EZS
Na centrálnu jednotku zabezpečovacieho zariadenia sú napojené všetky strážiace prvky komplexného systému technické ochrany objektov. S centrálnou jednotkou zabezpečovacieho systému je ďalej dôležité prepojiť prvky pre ovládanie už spomínaných kamier (CCTV), ovládanie bezpečnostného osvetlenia, identifikačný systém vrátane ovládania zámkových systémov a ovládania automatických výstražných hlásení audio zariadení.
Celý zabezpečovací systém je možné cez komunikačné rozhranie prepojiť napr. s nadradeným  pracoviskom, alebo nadstavbovým riadiacim pracoviskom ochrany.

AUDIO ZARIADENIE
Účinným doplnkom celého systému ochrany je tiež audio zariadenie. Doporučená je predovšetkým inštalácia intercomu k vstupom a sústave reproduktorov s príslušenstvom po areáli.

RIADIACE - CENTRÁLNE PRACOVISKO DOZORU
Pre celkové riešenie je nutné vybudovať tiež centrálne pracovisko v ktorom je realizované vzájomné prepojenie všetkých systémov technickej ochrany a možnosť diaľkového ovládania niektorých z nich – napríklad kamier (CCTV), ale i osvetlenia, identifikačného systému i audio zariadenia. Veľmi podstatná je tiež kompletná archivácia všetkých udalostí vrátane reakcie obsluhy. Centrálne pracovisko je vybudovávané na báze kvalitného integračného softwaru a  spoľahlivého počítačového hardwaru.

Úvod | Tlačivá | Profil firmy | Obchodné oddelenie | Referencie | Kontakty