PULT CENTRALIZOVANEJ OCHRANY

Na pult centralizovnej ochrany (PCO) je možné pripojiť každý objekt súkromného, štátneho, družstevného, cirkevného a iného vlastníka majetku, rodinné domy, byty, garáže, ktorý splní všeobecné a technické podmienky pripojenia na PCO a ktorý o to požiada.

Objekty pripájame na PCO v Mestách Zvolen, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, s ktorými máme podpísanú osobitnú zmluvu o spolupráci pri prevádzkovaní PCO.

Bližšie informácie ohľadom pripojenie objektu na PCO Vám poskytneme telefonicky 0905 399 724 alebo e-mailom spin@spin.sk

OCHRANA OSÔB A MAJETKU

Elektrická zabezpečovacia signalizácia (EZS)
Systémy EZS monitorujú vstup neoprávnených osôb do priestorov, ktoré sú týmto zariadením strážené, a následne dávajú podnet k akcii polícii alebo strážnej službe. Inštalácii predchádza spracovanie bezpečnostného posúdenia objektu, ktoré stanoví kritické miesta, vyhodnotí riziká, definuje žiadaný stupeň zabezpečenia a navrhne technické riešenie zabezpečenia, vrátane návrhu režimového opatrenia a fyzickej ochrany. Následne je spracovaný projekt, a až potom nasleduje inštalácia zariadenia a uvedenie do trvalej prevádzky. Súčasťou ponúkaných služieb spoločnosti je tiež vykonávanie servisu, revízií a kontrol týchto zariadení.

Kamerový systém (CCTV)
Kľúčovým prvkom technického zabezpečenia objektov sú dynamicky sa rozvíjajúce kamerové systémy CCTV. Ich využitie je veľmi široké od čisto bezpečnostných účelov až po sledovanie napr. výrobných technológií v priemysle. Súčasné systémy umožňujú takmer neobmedzené ovládanie - lokálne alebo vzdialené t.j. kombinovanie vstupných a výstupných zariadení, polohy, ostrenia a zoom. Súčasťou systémov sú dnes už bežne používané digitálne záznamové zariadenia umožňujúce súčasne prevádzať záznam, prehliadať záznam, zálohovať záznam a ďalšie funkcie.

Perimetrické (obvodové – vonkajšie) zabezpečovacie systémy (PERIMETRIA)
Vonkajšia, obvodová ochrana, je špeciálna aplikácia technických, elektronických, prípadne elektronicko - mechanických vonkajších zabezpečovacích systémov.
PROTIPOŽIARNA OCHRANA OBJEKTOV

Elektrická požiarna signalizácia (EPS)
Systémy EPS zaisťujú včasnú a rýchlu identifikáciu a lokalizáciu vzniku požiaru. Nasadením systému EPS je možné predísť rozšíreniu požiaru a zabrániť tak vzniku veľkých materiálových strát a v horších prípadoch i ohrozenia životov.

Systémy EPS je možné začleniť do integrovaných systémov ochrany majetku, osôb a do bezpečnostných a havarijných systémov. Systém EPS informuje užívateľa o vzniku požiaru - akustickou a optickou signalizáciou v objekte alebo pomocou diaľkového prenosu signalizácie na stanovisko pultu centralizovanej ochrany (PCO).

Evakuačný požiarny rozhlas (PER)
Systém, ktorý v spolupráci s elektrickou požiarnou signalizáciou automaticky či poloautomaticky riadi evakuáciu osôb zo zabezpečeného objektu pri vzniku požiarneho poplachu.
PRÍSTUPOVÉ A DOCHÁDZKOVÉ SYSTÉMY

Dochádzkový systém na evidenciu dochádzky zamestnancov
Dochádzkový systém eviduje dochádzku zamestnancov do zamestnania, vrátane prerušenia (dovolenka, návšteva lekára, obedy...). Výstupom sú zostavy slúžiace ako podklad pre výpočet mzdy, prípadne priame prepojenie do mzdového softvéru.

Prístupový systém, turnikety a rampy
Prístupové systémy zabezpečujú kontrolovaný pohyb osôb po objekte. Po identifikácii osoby systém umožňuje prístup uvoľnením zámku či turniketu, resp. závory, podľa oprávnenia danej osoby.

Video a audio vrátniky
Video a audio vrátnik slúži ku kontrole návštevníkov, ktorí stoja pred vašim vchodom alebo bránou bez nutnosti osobného kontaktu s nimi a s možnosťou otvorenia dverí i na diaľku, je možné ho využiť ku komunikácii v rámci celého objektu.